درخت تو گر بار دانش بگیرد      به زیرآوری چرخ نیلوفری را