من از مبارزات بحق مردم ایران برای رفاه و آزادی پشتیبانی میکنم

آمار رسمی از کشته شدن بیش از 21 تن و دستگیری هزاران تن میگویند.
من نگران زندانیان هستم,
ما تجربه قتل عام 67 و کهریزک را داریم.
آنان را تنها نگذارید
تا کنون سخن از کشته شدن 5 نفر در بازداشتگاهها شده است.

همای مستان "کدخدای ما"

همای مستان "موعظه"

شجریان "ایران"