تولد « ققنوس » را به همه ایرانیان شاد باش میگویم.
امیدوارم که این بذر, به درخت تناور آزادی,آبادی, رفاه و شادی ایرانیان تبدیل شود.
این تولد ایران نوین است.

جدی, جدی دارد جنگ میشود.
هر جنگی و به هر دلیل اگر در ایران اتفاق بیافتد خانه مان, جه جانی و چه مالی, خراب خواهد شد.
از طرف دیگر اگر این خرابی و غم به آزادی قوه قانونگزاری (مقننه) و دادگستری از ایده الوژی (هر نوع ایده الوژی) گردد ارزش هزینه کردن دارد.
من فقط یک رای و نظر دارم.
و از طرف دیگر هم اگر این دو نیرو آزاد و مستقل نباشند, خانه ام آباد نخواهد شد.
در این میان هیچگاه نباید سوئنظر بیگانگان به سرزمین ایران را هم, از یاد برد.
آنان نیز منافعی دارند.

همای مستان "کدخدای ما"

همای مستان "موعظه"

شجریان "ایران"