نردبان این جهان ما و منی ست . . . عاقبت این نردبان بشکستنی ست
لاجرم آن کس که بالاتر نشست . . . گردن او سخت تر خواهد شکست

****

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست و اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست
بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت امروز همه روی جهان زیر پر ماست
بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز می بینم اگر ذره ای اندر تک دریاست
گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد جنبیدن ان پشه عیان در نظر ماست
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید بنگر که ازین چرخ جفا پیشه چه برخاست
ناگه ز کمین گاه یکی سخت کمانی تیری ز قضای بد بگشاد برو راست
بر بال عقاب امد ان تیر جگردوز وز ابر مرو را به سوی خاک فرو کاست
بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی وانگاه پر خویش گشاد از چپ و از راست
گفتا عجب است این که ز چوبی و ز اهن این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست
زی تیر نگه کرد و پر خویش برو دید گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

****
کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند .( فردوسی خردمند )
****
تملّق خوراک ابلهان است . ( شکسپیر )
****
میانه روی و اندازه نگه داشتن کمال طبیعت آدمی است. ( کنفسیوس )
****
آغاز هر کار مهمترین قسمت آن است . ( افلاطون )
****
قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است . ( هیچکاک )
****
هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است . اما هربار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم
و با تکرار عمل نهایتا این نخ تبدیل به طناب و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد.
( اریسون سووت ماردن )
****
بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .
زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن .
پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .
شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد .
( ارد بزرگ )
****