تولد « ققنوس » را به همه ایرانیان شاد باش میگویم.
امیدوارم که این بذر, به درخت تناور آزادی,آبادی, رفاه و شادی ایرانیان تبدیل شود.
این تولد ایران نوین است.

همای مستان "کدخدای ما"

همای مستان "موعظه"

شجریان "ایران"